Kategorie

Ostatnio zaktualizowana w dniu 23 maja 2018 r. Wersja 1.1

INTRODUCTION

Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności") odnosi się do stron internetowych www.aporvino.com, www.aporvino.es, www.aporvino.pl, www.iberwine.de i/lub wszelkich podstron internetowych i/lub powiązanych domen (i/lub subdomen) tych stron internetowych (zwanych dalej "Stronami"), usług świadczonych przez AporVino S.L., właściciela Stron ("My", "My", "Nasi", "Nasi", "Sami" i/lub "AporVino") oraz wszelkich powiązanych z nimi aplikacji ("Aplikacje"), w których Dane Osobowe są przetwarzane przez to samo (za pośrednictwem Stron, którejkolwiek z naszych Aplikacji lub w inny sposób) odnoszące się do Subskrybenta. W niniejszej Polityce Prywatności "Użytkownik", "Użytkownik" i "Użytkownik" odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej będącej Użytkownikiem Stron i/lub klientem (lub potencjalnym klientem) którejkolwiek z naszych usług. Nasze pełne dane, w tym dane kontaktowe, można znaleźć poniżej.

Użytkownik może zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności jako użytkownik lub odwiedzający Strony, lub też mógł zostać tu wskazany przez jedną (lub więcej) z naszych umów, naszych skróconych zasad lub innych powiadomień (cyfrowych lub innych).

Chociaż niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe, warstwowe informacje na temat tego, w jaki sposób i dlaczego zasadniczo przetwarzamy Dane Osobowe (za pośrednictwem Witryn, dowolnej z naszych Aplikacji lub w inny sposób), jak również szczegółowe informacje na temat różnych praw Użytkownika, szczególna i dostosowana do jego potrzeb treść takich umów, skróconych zasad lub innych powiadomień w większości przypadków zapewni Użytkownikowi bardziej szczegółowe i szczegółowe informacje na temat konkretnych operacji przetwarzania (na przykład na temat konkretnej podstawy prawnej przetwarzania niektórych kategorii Danych Osobowych) w zależności od tego, w jakim celu i w jakim celu się to odbywa.

Chociaż naszym celem jest zawsze być tak jasne i przejrzyste, jak to możliwe, Zdajemy sobie sprawę, że dokumenty prawne mogą być trudne do odczytania. Jednakże gorąco zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności (która jest warstwowa dla Państwa wygody). Prosimy nie powstrzymywać się od kontaktowania się z nami w celu uzyskania wyjaśnień, których mogą Państwo potrzebować. Na przykład, jeśli potrzebujesz wyjaśnień dotyczących konkretnej podstawy prawnej, polegamy na przetwarzaniu Twoich Danych osobowych dla konkretnej operacji przetwarzania, chętnie udzielimy Ci wszelkich takich informacji, jakich możesz potrzebować.

TREŚĆ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • APORVINO JAKO PRZETWARZAJĄCY DANE

 • OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

 • CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

 • DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY NA TWÓJ TEMAT

 • SOCIAL MEDIA

 • W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE

 • DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE OSÓB TRZECICH

 • DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE (W CELU ICH PRZETWARZANIA)

 • SZCZEGÓLNA UWAGA DOTYCZĄCA ZGODY

 • DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 • MARKETING BEZPOŚREDNI

 • TRANSFERY DO PAŃSTW TRZECICH

 • ŁĄCZNOŚĆ INTERNETOWA

 • AUTORYZOWANE UJAWNIENIA

 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM KATEGORIOM ODBIORCÓW

 • ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 • OKRESY ZATRZYMYWANIA

 • PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH

 • POWIĄZANIA ZE ŹRÓDŁAMI STRON TRZECICH

 • COOKIES

 • MINORS

 • SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 • TWOJE PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

  • PRAWO DO SPROSTOWANIA

  • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

  • PRAWO DO OGRANICZENIA DANYCH

  • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

  • PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

  • PRAWO UŻYTKOWNIKA DO SPRZECIWIENIA SIĘ OKREŚLONEMU PRZETWARZANIU DANYCH

  • TWOJE PRAWO DO ZŁOŻENIA ZGODNEGO Z PRAWEM OŚWIADCZENIA

  • CZEGO MOŻEMY OD PAŃSTWA WYMAGAĆ

  • TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI

 • AporVino DETAILS

 • UPDATES

Należy pamiętać, że ogólne warunki przetwarzania przez nas danych osobowych (na przykład środki techniczne i organizacyjne (środki bezpieczeństwa), które stosujemy w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych) są takie same bez względu na to, czy robimy to jako administrator danych, czy też jako przetwarzający dane w imieniu administratora danych.

APORVINO JAKO PRZETWARZAJĄCY DANE

Jeśli jesteś osobą prawną lub fizyczną działającą jako KONTROLER DANYCH poszukujący naszych usług jako PROCESOR DANYCH, kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z naszą Umową o Przetwarzaniu Danych.

Należy pamiętać, że ogólne warunki przetwarzania przez nas danych osobowych (na przykład środki techniczne i organizacyjne (środki bezpieczeństwa), które stosujemy w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych) są takie same bez względu na to, czy robimy to jako administrator danych, czy też jako przetwarzający dane w imieniu administratora danych.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Jako podmiot z siedzibą w Hiszpanii, UE, główne przepisy prawa ochrony prywatności, które mają zastosowanie do nas w zakresie, w jakim dotyczy to Państwa, są następujące:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - "GDPR".

 • Hiszpańska ustawa nr 34/2002 o usługach dla społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

zwane łącznie "przepisami o ochronie danych".

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

"Dane OSOBISKIE" oznaczają wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować Państwa jako osobę fizyczną lub które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W przypadku, gdy nie jest dla nas możliwe lub wykonalne wykorzystanie anonimowych i/lub zanonimizowanych danych (w sposób, który nie identyfikuje żadnych użytkowników Stron lub klientów naszych usług), jesteśmy jednak zobowiązani do ochrony Państwa prywatności i bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych przez cały czas.

Dane osobowe gromadzimy na różne sposoby, zarówno w formie cyfrowej za pośrednictwem Stron (w przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na udostępnienie nam określonych danych lub w niektórych przypadkach, automatycznie lub od osób trzecich), jak i w formie niecyfrowej (na przykład, gdy Użytkownik wypełni formularz fizyczny w celu skorzystania z jednego lub większej liczby naszych produktów lub usług).

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY NA TWÓJ TEMAT

Gromadzimy o Tobie różne kategorie Danych osobowych, a mianowicie:


DANE KONTAKTOWE:

Pełna nazwa

Adres pocztowy

Telefon i/lub numer telefonu komórkowego

Adres e-mail

Współpraca i komunikatory internetowe

DANE REJESTRACYJNE:

Pełna nazwa

Adres e-mail

Nazwa przedsiębiorstwa i kod podatkowy

Pełny adres

Nazwy użytkowników

Hasła

Państwo i miasto zamieszkania

DANE MARKETINGOWE:

Adres e-mail

Adres pocztowy

Odsetki

Dane dotyczące strony internetowej

Identyfikatory internetowe (w tym adresy IP i informacje generowane przez przeglądarkę)

Dane dotyczące monitorowania:

Adres IP

Dane dotyczące lokalizacji

Informacje dotyczące konfiguracji

Dzienniki operacyjne

Lokalizacja plików i innych danych

Przychodzące i wychodzące adresy URL (które mogą lub nie mogą znajdować się na naszych Stronach).

Używana przeglądarka internetowa

Odwiedzane strony na naszych Stronach

INFORMACJE FINANSOWE:

Dane karty kredytowej

Identyfikator Paypal

Dane bankowe

Dane profilowe:

Pełna nazwa

Adres e-mail

Telefon i/lub numer telefonu komórkowego

Pełny adres

Nazwa i pełny adres osób trzecich, do których chcesz wysłać nasze produkty na adres

Nazwiska i adresy e-mail osób trzecich, które chcą się do nas zwrócić.

Opis działalności

Państwo i miasto zamieszkania

Wyszukiwanie w naszych Stronach

Wydane publikacje

Zawarte puchary

Wiadomości

INFORMACJE DODATKOWE:

W niektórych przypadkach (na przykład, jeśli Użytkownik jest klientem [lub potencjalnym klientem] naszych produktów y usług, za pośrednictwem Witryn, aplikacji lub w inny sposób) możemy zażądać dodatkowych Danych Osobowych w celu bezpiecznego zidentyfikowania Użytkownika lub w innym, podobnym, zgodnym z prawem celu. Dodatkowe informacje, których możemy żądać od Państwa, aby mogli Państwo świadczyć nasze usługi, obejmują:

 • Bezpieczniejsze metody identyfikacji

 • Powiązania/odniesienia

Wiele z powyższych kategorii Danych osobowych jest zbieranych bezpośrednio od Użytkownika (na przykład Dane kontaktowe i Dane rejestracyjne). Jednakże MAMY UŻYWAĆ ZBIORCZYCH DANYCH OSOBOWYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym publicznie dostępnych baz danych, wspólnych partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych stron trzecich. Możemy również otrzymywać Dane osobowe od osób trzecich w przypadku konieczności potwierdzenia Danych kontaktowych. W takim przypadku, działając jako administrator danych, podejmiemy wszelkie środki wymagane przez prawo w celu dalszego informowania Państwa o źródle takich danych osobowych, jak również o kategoriach danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy. Istnieją pewne przypadki prawne, w których wyraźnie zabrania się nam ujawniania takich działań (na przykład przy dochowaniu należytej staranności w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy).

Przetwarzając dane, AporVino przetwarza dane osobowe w imieniu jednego lub więcej administratorów danych. W takich przypadkach obowiązkiem administratora danych jest przekazanie tych informacji osobom, których dane dotyczą. W przypadku wątpliwości co do tego, kto jest administratorem danych, prosimy o kontakt z nami podanymi poniżej danymi.

Szczegółowy opis powodów, dla których jako administrator danych przetwarzamy wyżej wymienione kategorie danych osobowych (oraz wszelkie inne konkretne dane osobowe przetwarzane przez nas), a także odpowiedniej podstawy prawnej (podstaw prawnych) takiego przetwarzania, znajduje się poniżej w części "Co wykorzystujemy Państwa dane osobowe (w celu przetwarzania)".

Informacje/Dane osobowe, które możemy zbierać automatycznie za pośrednictwem Stron, można znaleźć w sekcji Cookies poniżej.

SOCIAL MEDIA

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się połączyć jedno lub więcej kont w mediach społecznościowych z naszymi Stronami w celu umożliwienia udostępniania Danych osobowych za pośrednictwem platform w mediach społecznościowych, pewne kategorie Danych osobowych dotyczące Użytkownika z jego kont w mediach społecznościowych zostaną nam udostępnione.

W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Co do zasady, działając jako administrator danych, nie gromadzimy żadnych Danych osobowych, to znaczy informacji, które identyfikują Państwa jako osobę inną niż ta, którą Państwo nam dostarczą, takich jak dane (w tym Dane kontaktowe i Dane rejestracyjne), które Państwo podają podczas rejestracji w naszych Stronach (jeżeli są one dostępne), podczas kontaktowania się z nami w przypadku zapytań dotyczących naszych towarów i/lub usług, podczas subskrypcji jakichkolwiek usług oferowanych przez nas lub za pośrednictwem naszych Stron, takich jak biuletyny, które mogą być wydawane przez nas od czasu do czasu, a nawet podczas subskrypcji jakichkolwiek ofert, które możemy od czasu do czasu oferować (i/lub nasze podmioty stowarzyszone i/lub partnerzy korporacyjni) (zob. dane osobowe, które gromadzimy o Tobie powyżej).

O ile nie określono inaczej i nie podlegają one różnym kontrolom, zgodnie z ogólną zasadą gromadzimy jedynie Dane osobowe (od Państwa lub gdzie indziej), które gromadzimy:

Potrzeba zapewnienia Państwu towarów i/lub usług, których Państwo od nas żądają

są prawnie zobowiązani do zbierania/używania i przechowywania przez z góry określony czas

Uważaj, że jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych

Szczegółowy opis powodów, dla których przetwarzamy poszczególne kategorie danych osobowych, jak również odpowiadającej im podstawy prawnej (podstaw prawnych), znajduje się poniżej w części "Co wykorzystujemy Państwa dane osobowe do (celów przetwarzania)".

DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE OSÓB TRZECICH

Udostępniając nam lub umożliwiając dostęp do Danych osobowych dotyczących osób innych niż Ty, Użytkownik informuje nas, że jest uprawniony do przesyłania nam tych Danych osobowych lub do zezwalania na dostęp do tych danych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE (W CELU ICH PRZETWARZANIA)

Poniżej znajduje się opis (w sposób jasny i zrozumiały) tego, w jakim celu wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe oraz jaka(-e) jest(są) tego podstawa(-y) prawna(-e).

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminów takich jak "Dane kontaktowe", "Dane rejestracyjne" i innych kategorii danych osobowych używanych w poniższych tabelach, należy zapoznać się z częścią powyżej dotyczącą danych osobowych, które gromadzimy na temat Państwa.

Należy pamiętać, że ZWAŻYWSZY NA TĄ ZGODĘ, NALEŻY WYPŁATYĆ NA BIEŻĄCYM PRZYCISKU (zob. specjalną uwagę dotyczącą zgody poniżej).

KLIENTÓW PROSPEKTYWNYCH/UŻYTKOWNIKÓW Miejsc/JEDNICH KLIENTÓW NASŁYCH USŁUG:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Rejestracja użytkowników (bezpośrednio lub za pośrednictwem portali społecznościowych osób trzecich).

Dane rejestracyjne

Konieczność umowna
Uzasadnione odsetki

Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe

Uzasadnione odsetki

Możliwość dostarczania Użytkownikowi ofert marketingowych i promocyjnych, których mógł się od nas domagać lub które możemy być prawnie upoważnieni do dostarczania Użytkownikowi

Dane marketingowe
Dane dotyczące monitorowania

Zgoda lub Uzasadnione odsetkis (gdzie nie potrzebujemy Twojej Zgody)

Ustalanie i badanie podejrzanych zachowań w celu ochrony naszej firmy przed ryzykiem i oszustwami.

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe

Uzasadnione odsetki (wykrywanie nadużyć finansowych i zapobieganie im)

Zaprenumerowanie biuletynu lub listy mailingowej

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe

Zgoda

Wyślij do Ciebie wiadomości tekstowe i powiadomienia typu "push”

Dane kontaktowe
Dane rejestracyjne

Konieczność umowna
lub
Zgoda

STAŁYCH KLIENTÓW NASZYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Możliwość wzięcia udziału w ankiecie, opinii, demonstracji funkcji lub produktu, ankiecie lub dyskusji na temat naszych cyfrowych właściwości.

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe

Zgoda

Prowadzenie dokumentacji w naszych systemach.

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe
Dane dotyczące monitorowania
Dane profilowe
Informacje finansowe

Konieczność wynikająca z umowy
Uzasadnione odsetki (aby mieć pewność, że posiadamy dokładną dokumentację)

Kontynuuj zarządzanie Naszą relacją z Tobą

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe
Dane dotyczące monitorowania
Informacje finansowe

Konieczność wynikająca z umowy
Zgodność z obowiązkami prawnymi

przetwarzanie transakcji płatniczych i zarządzanie nimi (w stosownych przypadkach)

Informacje finansowe

Konieczność wynikająca z umowy

Zapewnienie Państwu (niektórych lub wszystkich) naszych produktów i usług

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe
Dane profilowe
Dane marketingowe

Konieczność wynikająca z umowy

Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe
Dane dotyczące monitorowania
Informacje finansowe

Obowiązek prawny

Zaprenumerowanie biuletynu lub listy mailingowej

Dane rejestracyjne
Dane kontaktowe

Zgoda

Możliwość dostarczania materiałów marketingowych, które mogły być wymagane od nas lub do których dostarczenia możemy być prawnie upoważnieni przez nas

Dane marketingowe
Dane dotyczące monitorowania

Zgoda (where we need it)
lub
Uzasadnione odsetkis (gdzie nie potrzebujemy Twojej Zgody)

Wyślij do Ciebie wiadomości tekstowe i powiadomienia typu "push”

Dane kontaktowe
Dane rejestracyjne

Zgoda

lub

Konieczność wynikająca z umowy

Jeżeli w przyszłości będziemy musieli przetwarzać Państwa dane w nowym, całkowicie niezwiązanym z powyższym celu, poinformujemy Państwa o takim przetwarzaniu z wyprzedzeniem i będą Państwo mogli skorzystać z przysługujących nam praw (jak wyjaśniono poniżej) w odniesieniu do takiego przetwarzania.

Wreszcie, należy pamiętać, że bez pewnych Danych osobowych dotyczących Użytkownika, możemy nie być w stanie dostarczyć niektórych lub wszystkich produktów i usług, których Użytkownik oczekuje od nas, a nawet zagwarantować pełną funkcjonalność naszych Stron.

SZCZEGÓLNA UWAGA DOTYCZĄCA ZGODY

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości pragniemy zwrócić uwagę, że w tych ograniczonych przypadkach, w których nie możemy lub nie zdecydujemy się powoływać na inną podstawę prawną (na przykład na nasze uzasadnione interesy), będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe na podstawie Państwa zgody.

W przypadkach, w których my, jako administrator danych, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (której nigdy nie przypuszczamy, ale którą uzyskamy od Państwa w sposób jasny i oczywisty), UŻYTKOWNIK WYRAŻAMY ZGODĘ Z TYTUŁEM ZGODY UŻYTKOWNIKA.

W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie (w formie pisemnej na adres fizyczny lub e-mail podany poniżej), London General Insurance Company Limited ustali, czy na tym etapie istnieje alternatywna podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych (na przykład na podstawie zobowiązania prawnego, któremu podlega), w przypadku gdy London General Insurance Company Limited byłaby prawnie upoważniona (lub nawet zobowiązana) do przetwarzania Danych osobowych bez konieczności uzyskania zgody Posiadacza polisy, a jeżeli tak, poinformuje o tym Posiadacza polisy.

Gdy prosimy o podanie takich Danych osobowych, Użytkownik może zawsze odmówić ich podania, jednak jeśli odmówi dostarczenia nam danych niezbędnych do świadczenia żądanych usług, możemy niekoniecznie być w stanie dostarczyć takie produkty lub usługi (w szczególności jeśli zgoda jest jedyną dostępną nam podstawą prawną).

W celu wyjaśnienia, zgoda nie jest jedyną podstawą, która pozwala nam przetwarzać Państwa Dane Osobowe. W ostatnim punkcie powyżej wskazaliśmy różne powody, na których polegamy przy przetwarzaniu Państwa Danych osobowych do określonych celów.

DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Dołożymy wszelkich starań, aby wszelkie dane osobowe, które możemy przechowywać na Państwa temat, były aktualne i jak najdokładniejsze. Mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić informacje, które posiadamy na Państwa temat, korzystając z informacji o Państwa koncie na platformie AporVino i aktualizując je, aby uzyskać dokładność, a ponadto mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek niedokładności, będziemy je korygować, a w razie potrzeby, usuwać je w razie potrzeby. Poniżej znajduje się szczegółowa lista praw przysługujących Państwu na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Wysyłamy pocztę, wiadomości i inne wiadomości związane z marketingiem tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni. W większości przypadków polegamy na Państwa zgodzie (zwłaszcza w przypadku korzystania przez nas z komunikacji elektronicznej). Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas komunikatów marketingu bezpośredniego, może skorzystać z tego prawa klikając link "zrezygnuj z subskrypcji" lub "zrezygnuj" w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail marketingowych lub informując nas o tym kontaktując się z nami podanymi poniżej szczegółami lub aktualizując swoje preferencje na którejkolwiek z naszych Witryn lub Aplikacji (w stosownych przypadkach).

W przypadku marketingu bezpośredniego wysyłanego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (gdzie jesteśmy do tego prawnie upoważnieni) otrzymają Państwo łatwy sposób rezygnacji (lub rezygnacji) z takich komunikatów.

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku cofnięcia przez Państwa jakiejkolwiek zgody lub sprzeciwu wobec otrzymywania od nas takich materiałów marketingu bezpośredniego (w przypadkach, w których nie jest wymagana Państwa zgoda), od czasu do czasu może zaistnieć konieczność wysyłania do Państwa pewnych ważnych wiadomości, z których nie mogą Państwo zrezygnować.

TRANSFERY DO PAŃSTW TRZECICH

Dane przetwarzane przez nas na Państwa temat (zebrane za pośrednictwem Stron, naszych Aplikacji lub w inny sposób) będą przechowywane i przetwarzane na terenie Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub jakiegokolwiek innego kraju spoza EOG, który Komisja Europejska uzna za zapewniający odpowiedni poziom ochrony (tzw. kraje "umieszczone na białej liście" wymienione poniżej).

ŁĄCZNOŚĆ INTERNETOWA

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet mogą być przesyłane ponad granicami międzynarodowymi, nawet jeśli nadawca i odbiorca informacji znajdują się w tym samym kraju. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania podjęte przez Użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią w związku z jakimikolwiek Danymi osobowymi przed ich otrzymaniem, w tym między innymi za transfery Danych osobowych od Użytkownika do nas za pośrednictwem kraju o niższym poziomie ochrony danych niż ten obowiązujący w Unii Europejskiej, i to przy użyciu jakichkolwiek środków technologicznych (na przykład WhatsApp, Skype, Dropbox itp.).

Ponadto, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych podczas tranzytu przez Internet, chyba że odpowiedzialność ta wynika wyraźnie z przepisów prawa obowiązujących w Hiszpanii.

AUTORYZOWANE UJAWNIENIA

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz w interesie pełnej przejrzystości, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia (i w inny sposób przetwarzania) wszelkich istotnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane (w tym w niektórych przypadkach odpowiednich adresów IP) upoważnionym stronom trzecim w UE/EOG lub poza nią, jeśli takie ujawnienie jest dozwolone na mocy przepisów o ochronie danych (niezależnie od tego, czy wyrazili Państwo na to zgodę), w tym, ale nie wyłącznie:

1. W celu zapobiegania, wykrywania lub eliminowania oszustw (na przykład w przypadku podania przez Państwa fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na swój temat lub próby przedstawienia ich jako kogoś innego, możemy ujawnić wszelkie informacje, które możemy posiadać na temat Państwa w naszym posiadaniu, aby pomóc w prowadzeniu dochodzenia w sprawie Państwa działań);

2. W przypadku udziału AporVino w fuzji, sprzedaży, restrukturyzacji, przejęciu, wspólnym przedsięwzięciu, cesji, przeniesieniu;

3. Ochrona i obrona naszych praw (w tym prawa własności), bezpieczeństwa lub praw naszych oddziałów, użytkowników naszych witryn, a nawet własne;

4. W celu ochrony przed nadużyciami, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieautoryzowanym użyciem naszych Stron;

5. W jakimkolwiek celu, który może być niezbędny do wykonania jakiejkolwiek umowy zawartej z nami (w tym żądanie dostarczenia produktów lub usług przez strony trzecie) lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy;

6. wypełnienie wszelkich zobowiązań prawnych, które mogą powstać w odpowiedzi na wezwanie lub nakaz Sądu lub podobny oficjalny wniosek o udostępnienie danych osobowych; lub

7. W zakresie, w jakim może to być wyraźnie dozwolone lub wymagane przez lub na mocy obowiązującego prawa (na przykład na mocy prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM KATEGORIOM ODBIORCÓW

Odpowiednie dane zostaną również ujawnione lub udostępnione, w stosownych przypadkach (oraz we wszystkich przypadkach zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych), członkom i pracownikom AporVino, innym podmiotom w ramach Grupy AporVino i/lub podmiotom powiązanym i/lub podwykonawcom, jeśli będzie to istotne dla któregokolwiek z celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności (w tym naszym usługodawcom, którzy ułatwiają Funkcjonowanie Stron i/lub jakiegokolwiek produktu lub usługi, której mogą Państwo wymagać). Dane osobowe będą udostępniane przez nas wyłącznie w celu świadczenia usług, o które Państwo proszą, lub z jakiegokolwiek innego zgodnego z prawem powodu (w tym z autoryzowanego ujawnienia niewymagającego zgody Państwa).

Wszelkie takie autoryzowane ujawnienia będą dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych (na przykład wszyscy Nasi procesory są zobowiązani umową do przestrzegania wymogów wspomnianych przepisów o ochronie danych, w tym ścisłego obowiązku zachowania poufności wszelkich otrzymanych informacji oraz zapewnienia, że ich pracownicy/personel są również zobowiązani do przestrzegania podobnych obowiązków). Wymienieni dostawcy usług (Nasi przetwórcy) są również związani szeregiem innych zobowiązań (w szczególności art. 28 GDPR).

Państwa Dane osobowe nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych (chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę).

Lista osób trzecich, którym możemy ujawnić i/lub udostępnić Dane osobowe Użytkownika jest dostępna na żądanie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe, które możemy przechowywać (i/lub przekazywać podmiotom stowarzyszonym/partnerom/podwykonawcom, w zależności od przypadku) będą przechowywane w sposób bezpieczny zgodnie z Naszą polityką bezpieczeństwa wewnętrznego i przepisami prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić poufność wszelkich Danych osobowych, które możemy przetwarzać w związku z Państwem, oraz regularnie sprawdzamy i udoskonalamy nasze procedury techniczne, fizyczne i zarządcze w celu zapewnienia ochrony Danych osobowych:

 • nieupoważniony dostęp

 • niewłaściwego wykorzystania lub ujawnienia

 • nieuprawnione modyfikacje

 • bezprawne zniszczenie lub przypadkowa utrata.

W tym celu wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa, zasady oraz środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Danych osobowych, które mogą znajdować się pod naszą kontrolą. Wszyscy nasi członkowie, pracownicy i przetwarzający dane (w tym poszczególni podwykonawcy, w tym dostawcy usług hostingowych i cloud computingu, którzy mogą mieć dostęp do przetwarzania danych osobowych i są z tym powiązani, są ponadto zobowiązani (na mocy umowy) do przestrzegania poufności danych osobowych naszych użytkowników lub klientów, jak również innych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Mimo to nie możemy zagwarantować, że transmisja danych lub system pamięci masowej może być w 100% bezpieczny. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych środków bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej.

Upoważnione osoby trzecie oraz usługodawcy zewnętrzni/stron trzecich, z dozwolonym dostępem do Państwa informacji (jak wyjaśniono w niniejszej Polityce Prywatności) są w szczególności zobowiązani do stosowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które mogą być niezbędne do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem oraz przed wszelkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Jak wspomniano powyżej, wspomniani dostawcy usług (Nasi przetwarzający dane) są również związani szeregiem innych obowiązków zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (w szczególności art. 28 GDPR).

OKRESY ZATRZYMYWANIA

Dane osobowe będą przechowywane jedynie tak długo, jak będzie to konieczne (biorąc pod uwagę cel, dla którego zostały pierwotnie uzyskane). Kryteria, których używamy do określenia, co jest "niezbędne", zależą od konkretnych Danych osobowych, o których mowa, oraz od konkretnych relacji, jakie mamy z Państwem (w tym czasu ich trwania).

Naszą zwykłą praktyką jest ustalenie, czy istnieją szczególne przepisy prawa UE i/lub hiszpańskiego (na przykład prawa podatkowego lub korporacyjnego), które zezwalają lub nawet zobowiązują nas do przechowywania niektórych danych osobowych przez określony czas (w takim przypadku przechowujemy dane osobowe przez maksymalny okres wskazany przez takie przepisy). Na przykład wszelkie dane, które można uznać za "zapisy księgowe", muszą być przechowywane przez okres dziesięciu (10) lat.

Będziemy również musieli ustalić, czy istnieją jakieś prawa i/lub postanowienia umowne, na które mogą się powoływać przeciwko nam Państwo i/lub strony trzecie, a jeśli tak, to jakie są okresy nakazowe dla takich działań (zazwyczaj jest to pięć (5) lat). W tym ostatnim przypadku przechowujemy wszelkie istotne Dane Osobowe, których możemy potrzebować, aby bronić się przed roszczeniami, wyzwaniami lub innymi działaniami podejmowanymi przez Państwa i/lub osoby trzecie przez okres niezbędny.

Tam, gdzie Państwa Dane Osobowe nie są już przez nas wymagane, będziemy je bezpiecznie usuwać lub anonimizować.

PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH

Badania i statystyki z wykorzystaniem informacji o Użytkowniku lub kliencie prowadzone są wyłącznie w celu zrozumienia potrzeb Naszych Użytkowników i/lub klientów oraz rozwoju i doskonalenia naszych usług/działań. W każdym przypadku zawsze będziemy się starać o uzyskanie wcześniejszej zgody, której możemy wymagać od Państwa na mocy prawa. Podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, zapewnimy również wdrożenie wszelkich odpowiednich zabezpieczeń, jakie mogą okazać się konieczne.

POWIĄZANIA ZE ŹRÓDŁAMI STRON TRZECICH

Linki, które zamieszczamy na stronach internetowych osób trzecich są wyraźnie oznaczone i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za (ani nie możemy być w żaden sposób uznani za popierających) zawartość takich stron internetowych (w tym wszelkie stosowne polityki prywatności lub operacje przetwarzania danych jakiegokolwiek rodzaju). Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich stron internetowych osób trzecich.

COOKIES

Odwiedzając nasze Strony, automatycznie gromadzimy pewne kategorie danych osobowych za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w tym na czym polegają pliki cookie oraz w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy takie dane w ten sposób (w tym różnice między podstawowymi i innymi niż istotne plikami cookie) prosimy o zapoznanie się z Naszą szczegółową, ale łatwą do odczytania Polityką dotyczącą plików cookie.

MŁODOCIANI

Witryny oraz nasze produkty i usługi nie są przeznaczone do zakupu lub użytkowania przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia i dlatego nigdy nie będziemy celowo gromadzić żadnych danych osobowych od takich osób. W szczególności wyroby zawierające alkohol nie są przeznaczone do zakupu przez osoby poniżej ustawowego wieku, w którym można nabyć wyroby alkoholowe w kraju zamieszkania takich osób. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, prosimy o skonsultowanie się i uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Witryn i korzystanie z naszych usług.

Uznajemy, że wszelkie dane osobowe osób poniżej osiemnastego (18) roku życia otrzymane przez nas zostaną przesłane z odpowiednim upoważnieniem i że nadawca może wykazać takie upoważnienie w każdej chwili, na nasze żądanie.

SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Przed zwróceniem się do nas z zapytaniem, możemy najpierw zweryfikować Twoją tożsamość. We wszystkich przypadkach postaramy się jak najszybciej zareagować na Państwa prośby.

Jak wyjaśniono powyżej w sekcji Okresy przechowywania, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych Danych osobowych w celu zachowania zgodności z naszymi prawnymi obowiązkami w zakresie przechowywania, ale również do przeprowadzenia transakcji, o które prosili Państwo przed zmianą lub usunięciem danych, o które prosili Państwo.

Należy pamiętać, że AporVino, działając jako PROCESOR DANYCH, przetwarza dane osobowe w imieniu jednego lub więcej administratorów danych. W takich przypadkach zapytania są z reguły kierowane bezpośrednio do naszego klienta (naszych klientów) - administratora (administratorów) danych.

W przypadku gdy działamy w charakterze administratora danych, przysługują nam różne prawa w zakresie, w jakim nas to dotyczy:

TWOJE PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, które go dotyczą, a jeśli tak, będzie miał prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do poniższych informacji:

 • Jakie dane osobowe posiadamy,

 • Dlaczego je przetwarzamy,

 • A komu je ujawniamy,

 • Jak długo zamierzamy je przechowywać (tam, gdzie to możliwe),

 • Czy przenosimy je za granicę i jakie podejmujemy środki ochronne, aby je chronić,

 • Jakie są Twoje prawa,

 • Jak można złożyć reklamację,

 • Gdzie otrzymaliśmy Państwa dane osobowe?

 • Czy przeprowadziliśmy zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie), jak również związane z tym informacje.

Na żądanie Klienta (bez naruszania praw i wolności innych osób, w tym Naszych własnych) dostarczymy mu kopię Danych osobowych będących w trakcie przetwarzania w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, który to okres może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę żądań. O każdym takim przedłużeniu terminu poinformujemy Klienta w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, korzystając z informacji o swoim koncie na platformie AporVino i aktualizując informacje, które chcesz poprawić. Użytkownik może również poprosić nas o skorygowanie niedokładnych Danych osobowych i uzupełnienie niekompletnych Danych osobowych dotyczących Użytkownika. Możemy starać się sprawdzić dokładność danych przed ich poprawą.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o usunięcie Państwa Danych osobowych i będziemy się do nich stosować bez zbędnej zwłoki, ale tylko wtedy, gdy będzie to konieczne:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone; lub

 • Użytkownik wycofał swoją zgodę (w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie jego zgody) i nie mamy żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych osobowych; lub

 • Użytkownik skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami); lub

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub

 • Istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub

 • W związku z niektórymi prawami dziecka istnieją szczególne okoliczności.

W żadnym przypadku nie będziemy prawnie zobowiązani do zastosowania się do żądania usunięcia danych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne:

 • w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, którym podlegamy (w tym między innymi z naszych obowiązków w zakresie przechowywania danych); lub

 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Istnieją inne podstawy prawne, które uprawniają nas do odmowy usunięcia danych wniosków, chociaż te dwa przypadki są najbardziej prawdopodobnymi powodami, na które możemy się powoływać w celu odrzucenia takich wniosków.

PRAWO DO OGRANICZENIA DANYCH

Użytkownik ma prawo poprosić nas o ograniczenie (tzn. przechowywanie, ale nie dalsze przetwarzanie) Danych osobowych, ale tylko tam, gdzie:

 • ścisłość Państwa Danych Osobowych jest kwestionowana (zob. prawo do sprostowania danych powyżej) przez okres umożliwiający nam sprawdzenie ścisłości Danych Osobowych; lub

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych; lub

 • Dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, ale do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

 • Użytkownik skorzystał z przysługującego mu prawa do sprzeciwu i weryfikacji Uzasadnionych podstaw do uchylenia sprzeciwu.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o ograniczenie, z wyjątkiem przechowywania Państwa Danych osobowych, możemy przetwarzać wyłącznie Państwa Dane osobowe:

 • Gdzie mamy Państwa zgodę; lub

 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub

 • Ze względu na ważny interes publiczny.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o przekazanie Danych osobowych (które nam przekazał) w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub (jeśli jest to technicznie wykonalne) o "przeniesienie" ich bezpośrednio do innego administratora danych, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których:

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub wykonania umowy z Państwem; oraz Państwa prawa do odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy polegamy na zgodzie).

TWOJE PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY (GDY POLEGAMY NA ZGODZIE)

Szczegółowe informacje na temat tego prawa (z którego mogą Państwo skorzystać w każdej chwili) znajdują się w naszej specjalnej uwadze dotyczącej zgody.

PRAWO UŻYTKOWNIKA DO SPRZECIWIENIA SIĘ OKREŚLONEMU PRZETWARZANIU DANYCH

W przypadkach, gdy Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko wtedy, gdy jest to 1. niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 2. gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osoby trzecie, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych przez nas. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przetwarzanie danych zostaje wstrzymane, chyba że jako administrator danych przedstawimy ważne i uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania danych, które przeważają nad sprzeciwami zgłoszonymi przez Państwa.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa Danych osobowych, w tym profilowaniu w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, w przypadku gdy Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, gdy jest to konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlegamy lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej, to ogólne prawo do sprzeciwu nie przysługuje.

PRAWO DO ZŁOŻENIA ZAŻALENIA

Mają Państwo również prawo do składania skarg do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Właściwym organem w Hiszpanii jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (AGDP).

Uprzejmie prosimy o podjęcie próby rozwiązania w pierwszej kolejności wszelkich problemów, jakie mogą się z nami pojawić (mimo że, jak stwierdzono powyżej, mają Państwo prawo do skontaktowania się w dowolnym momencie z właściwym organem).

CZEGO MOŻEMY OD PAŃSTWA WYMAGAĆ

Jako jeden ze środków bezpieczeństwa wdrażamy, zanim będziemy w stanie pomóc Ci w korzystaniu z Twoich praw, jak opisano powyżej. Być może będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby upewnić się, że nie ujawnimy ani nie udostępnimy żadnych danych osobowych osobom nieupoważnionym.

TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania. W niektórych szczególnych przypadkach (na przykład, jeśli sprawa jest szczególnie złożona lub jeśli Użytkownik wysyła do nas wiele zapytań), może to potrwać dłużej niż miesiąc. W takich przypadkach powiadomimy Państwa o tym fakcie i będziemy Państwa na bieżąco informować.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE APORVINO

AporVino S.L. spółka zarejestrowana w Hiszpanii pod numerem B 84190065, z siedzibą pod adresem Av. Félix Rodriguez de la Fuente, 17, Valdemorillo, 28210, Madryt, Hiszpania jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika, które odbywa się za pośrednictwem Stron lub w sposób opisany powyżej (lub w Warunkach Korzystania z Usług lub powiadomieniu, które kierowało Użytkownika tutaj).

W przypadku jakichkolwiek pytań/komentarzy dotyczących prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw indywidualnych, prosimy o kontakt z nami pod adresem: [email protected] lub pisząc na adres Av. Félix Rodriguez de la Fuente, 17, Valdemorillo, 28210, Madryt, Hiszpania.

UPDATES

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania i/lub usuwania części niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Jeśli jesteś istniejącym klientem, z którym mamy stosunki umowne, zostaniesz poinformowany przez nas o wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności (jak również innych warunków odnoszących się do Stron). Będziemy również archiwizować i przechowywać poprzednie wersje Polityki Prywatności dla Państwa przeglądu.

Jako użytkownik Stron, z którymi nie mamy żadnych stosunków umownych lub nawet legalnego sposobu śledzenia, w Państwa interesie leży regularne sprawdzanie wszelkich aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności (które są zwykle uważane za skuteczne w dniu ich publikacji na Stronach), w przypadku gdy nasze próby powiadomienia Państwa o takich aktualizacjach nie dotrą do Państwa.

Ostatnio zaktualizowany w dniu 23 maja 2018 r.


Menu

Kod QR

Ostatnio Oglądane

Brak produktów