Kategorie

Prawne

1. DANE IDENTYFIKACYJNE:

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej znajdują się następujące dane: spółką będącą właścicielem www.AporVino.es i www.AporVino.com (zwaną dalej "Portalem") jest Distribuciones y Marketing Cacereños S.L. (zwana dalej DIMARCA),  z adresem do tych celów  w Polígono Industrial las Capellanías, C / Tejedores parcela 116, naves 6 y 7, 10005 Cáceres, Hiszpania, z numerem  C.I.F. B-10183119, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym  Cáceres, Tom 369 ogólne spółki, Księga: 197,  sekcja ogólna,  Folio: 153, Arkusz: CC-3381 Napis 6ª  . Kontaktowy adres e-mail: [email protected] strony internetowej.

2. UŻYTKOWNICY:

Dostęp i/lub korzystanie z Portalu DIMARCA oznacza stan UŻYTKOWNIKA, który akceptuje z tego dostępu i/lub korzystania niniejszą Notę prawną oraz Ogólne Warunki Użytkowania. Powyższe Warunki będą miały zastosowanie niezależnie od Ogólnych Warunków Umowy, które w ich przypadku są obowiązkowe. Aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu reguluje Polityka Prywatności.

3. KORZYSTANIE Z PORTALU:

Portal zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej "treściami") w Internecie należących do DIMARCA lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Portalu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na rejestrację, która jest niezbędna do uzyskania dostępu do określonych usług lub treści. W tej rejestracji UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do starannego i poufnego korzystania z niego. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług (takich jak czaty, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne) oferowanych  przez DIMARCA za pośrednictwem Portalu i o charakterze orzekającym, ale nie ograniczającym, do niewykorzystywania ich do (i) podejmowania działań niezgodnych z prawem, nielegalnych lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniać treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym i nielegalnym, nawołujących do terroryzmu lub naruszających prawa człowieka; (iii)  wyrządzania szkód w systemach fizycznych i logicznych spółki DIMARCA,  jej dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) podejmować prób uzyskania dostępu i, w stosownych przypadkach, korzystania z kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikowania lub manipulowania ich wiadomościami. DIMARCA zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich komentarzy i wpisów, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, które uderzają w młodzież lub dzieciństwo, porządek lub bezpieczeństwo publiczne lub które jej zdaniem nie nadają się do publikacji. W żadnym wypadkuDIMARCA nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

4. OCHRONA DANYCH:

DIMARCA przestrzega wytycznych ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące rozwoju ustawy organicznej i innych przepisów obowiązujących przez cały czas oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W tym celu, wraz z każdym formularzem gromadzenia danych osobowych, w usługach, o które użytkownik może poprosić DIMARCA, poinformuje użytkownika o istnieniu i akceptacji szczególnych warunków przetwarzania jego danych w każdym przypadku, informując go o odpowiedzialności za utworzony plik, adres osoby odpowiedzialnej, możliwość skorzystania z jego praw dostępu,  sprostowanie, anulowanie lub sprzeciw, cel przetwarzania i przekazywanie danych stronom trzecim, w stosownych przypadkach. DIMARCA informuje, że przestrzega ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego i będzie zawsze prosić o zgodę na przetwarzanie wiadomości e-mail w celach komercyjnych.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA:

DIMARCA samodzielnie lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, a także elementów w niej zawartych (np. obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logotypów, kombinacji kolorów, struktury i wzornictwa, doboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej działania,  dostęp i użytkowanie itp.), będące własnością DIMARCA lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy postanowień artykułów 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i komunikacja publiczna, w tym sposób udostępniania całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, są wyraźnie zabronione.  bez zgody DIMARCA. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do DIMARCA. Możesz przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub innym fizycznym nośniku, o ile jest on wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do powstrzymania się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronach DIMARCA.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

DIMARCA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą spowodować, na przykład: błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności portalu lub transmisję wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treściach, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.

7. MODYFIKACJE:

DIMARCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian, które uzna za stosowne w swoim portalu, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych za jego pośrednictwem, jak i sposobu, w jaki są one prezentowane lub umieszczane na swoim portalu.

8. LINKI:

W przypadku, gdy linki lub hiperłącza do innych stron internetowych są dostępne w imieniu domeny, DIMARCA nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i treściami. W żadnym wypadku  DIMARCA nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku należącego do strony internetowej osoby trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, amplitudy, prawdziwości, ważności i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z tych hiperłączy lub innych stron internetowych. Podobnie, włączenie tych połączeń zewnętrznych nie będzie oznaczać żadnego rodzaju powiązania, połączenia lub uczestnictwa w powiązanych podmiotach.

9. PRAWO WYKLUCZENIA:

DIMARCA zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, samodzielnie lub przez stronę trzecią, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

10. OGÓLNE:

DIMARCA będzie ścigać naruszenie tych warunków, jak również wszelkie niewłaściwe korzystanie z portalu, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą mu odpowiadać na mocy prawa.

11.MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I CZAS TRWANIA:

DIMARCA może w dowolnym momencie zmienić warunki określone w niniejszym dokumencie, po ich prawidłowym opublikowaniu w takiej postaci, w jakiej zostały tutaj opublikowane. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie oparta na ich ekspozycji i będzie obowiązywać do czasu należytego opublikowania. które są modyfikowane przez innych.

12. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA:

Stosunki pomiędzy DIMARCA a UŻYTKOWNIKIEM będą  regulowane przez obowiązujące przepisy hiszpańskie, a wszelkie spory będą przekazywane do właściwych sądów i trybunałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Menu

Kod QR

Ostatnio Oglądane

Brak produktów